Door Jonathan Brentner 

In het begin van de twintigste eeuw werd het geloof in de opname een steunpilaar in bijbelgelovige kerken in Amerika en in de hele vrije wereld. Predikanten moedigden hun kudden aan met de hoop op Jezus’ spoedige verschijning.

Helaas is er in de afgelopen vijfentwintig jaar veel veranderd. Het woord “opname” is taboe geworden in de meeste kerken, zelfs in veel kerken die beweren te geloven in de inspiratie en de inerrantie van de Schrift.

Vorig jaar luisterde ik naar een voormalige voorganger van mij die preekte over 1 Thessalonicenzen 4:13-18. Hij vermeed alle verwijzingen naar Jezus’ wederkomst voor Zijn kerk en zei helemaal niets over vers 17. Hij veranderde onze Bijbelse hoop op Jezus’ spoedige verschijning in een verre opstanding die weinig of niets doet om de heiligen in deze hachelijke tijden te bemoedigen

Ik stel mezelf vaak de vraag: “Wie zijn die spotters die zoveel invloed uitoefenen op wat er geleerd wordt over de opname?”

Voor hen die de waarheden van onze “gezegende hoop” op een overtuigende manier willen presenteren, bied ik een gids aan, te beginnen met dit bericht. U zult de spotters van onze hoop niet overtuigen, maar ik geloof dat u anderen zult helpen de stevige Schriftuurlijke basis te begrijpen voor wat u gelooft over de Opname.

De eerste stap is om te beschrijven dat de opname een Bijbelse gebeurtenis is, wat het zeker is.

DE SCHRIFT BESCHRIJFT DUIDELIJK DE OPEENVOLGING VAN GEBEURTENISSEN DIE WIJ DE OPNAME NOEMEN.

De Schrift schetst duidelijk een reeks gebeurtenissen die wij de “Opname” noemen. Overweeg het volgende citaat van Dr. Ed Hindson:

“Als je het niet eens bent over de timing van de opname, zeg dan alsjeblieft niet tegen mensen: ‘Er komt nooit een opname.’ Nee, er moet een opname zijn, anders is de Bijbel niet waar. Er moet een tijd komen dat de aartsengel roept, dat de bazuin klinkt, en dat de doden in Christus worden opgewekt en de levenden worden opgenomen (1 Thessalonicenzen 4:13-18). We kunnen van mening verschillen over het tijdstip van de opname, maar niet over het feit van de opname.”[i]

De beste plaats om te beginnen met praten over de Openbaring is hoe het wordt gepresenteerd op de bladzijden van de Bijbel, als een feitelijke toekomstige gebeurtenis.

We kunnen de opname vaststellen als een Schriftuurlijk gefundeerde gebeurtenis, ongeacht de relatie met de periode van de Verdrukking. Zoals Dr. Hindson in het bovenstaande citaat zinspeelt, moet er een tijd zijn waarin de daden die Paulus beschrijft in 1 Thessalonicenzen 4:15-17 gebeuren of Gods Woord is niet waar:

“Want dit verklaren wij u door een woord van de Heere, dat wij, die leven, die overgebleven zijn tot de komst van de Heere, niet zullen voorgaan op hen die ontslapen zijn. Want de Heere zelf zal neerdalen uit de hemel met een bevelend geroep, met de stem van een aartsengel en met het geluid van de bazuin van God. En de doden in Christus zullen eerst opstaan. Dan zullen wij, die leven, en die overgebleven zijn, samen met hen in de wolken worden opgenomen om de Heere in de lucht te ontmoeten, en zo zullen wij altijd bij de Heere zijn.”

Dit is dezelfde gebeurtenis waarover de apostel schreef in 1Korintiërs 15:50-53:

“Ik zeg u dit, broeders: vlees en bloed kunnen het koninkrijk Gods niet beërven, en het vergankelijke beërft het onvergankelijke niet. Zie toe! Ik zeg u een geheimenis. Wij zullen niet allen slapen, maar wij zullen allen veranderd worden, in een ogenblik, in het twinkelen van een oog, bij de laatste bazuin. Want de bazuin zal schallen, en de doden zullen onvergankelijk worden opgewekt, en wij zullen veranderd worden. Want dit vergankelijke lichaam moet het onvergankelijke aantrekken, en dit sterfelijke lichaam moet de onsterfelijkheid aantrekken”.

Onze Bijbelse hoop als nieuwtestamentische heiligen bestaat uit de volgende opeenvolging van gebeurtenissen, die allemaal zeer snel, bijna gelijktijdig zullen plaatsvinden:

Er is geen grotere troost dan deze hoop, zoals hierboven geschetst, als we door deze gevaarlijke tijden reizen. Paulus vertelde de heiligen in Thessaloniki om elkaar met deze dingen te bemoedigen (1 Thessalonicenzen 4:18, 5:11). Is dit niet iets wat wij zouden moeten doen nu de dagen donkerder worden in de schaduw van de Verdrukking?

HET NIEUWE TESTAMENT VERBINDT HERHAALDELIJK DE opname MET HET EVANGELIE

In 1 Thessalonicenzen 1:9-10 leren we dat Paulus’ eerste verkondiging van het Evangelie in Thessalonica het feit omvatte dat Jezus zou verschijnen om gelovigen weg te halen uit een toekomstige tijd van toorn over de aarde (aka de Opname):

“Want zij berichten zelf over ons, hoe wij onder u ontvangen zijn, en hoe u zich van de afgoden tot God bekeerd hebt, om de levende en ware God te dienen, en te wachten op zijn Zoon uit de hemel, die Hij uit de doden heeft opgewekt, Jezus, die ons verlost van de toekomende toorn.”

Hun gespreksverhaal bestond niet alleen uit het zich afkeren van de afgoden, maar ook uit het wachten op Jezus’ verschijnen (zoals beschreven in het vorige gedeelte).

Let goed op de woorden in Romeinen 8:23-25:

“En niet alleen de schepping, maar ook wijzelf, die de eerstelingen van de Geest hebben, zuchten inwendig, terwijl wij reikhalzend uitzien naar de aanneming tot zonen, de verlossing van ons lichaam. Want in deze hoop zijn wij gered. Hoop die gezien wordt, is geen hoop. Want wie hoopt op wat hij ziet? Maar indien wij hopen op hetgeen wij niet zien, wachten wij daar met lijdzaamheid op.”

De gebeurtenis waar Paulus op zinspeelt is de opname; dit is het moment waarop wij onze onsterfelijke lichamen ontvangen (“de verlossing van onze lichamen”), en de Heere onze aanneming in Gods eeuwige familie voltooit. Let op wat de apostel zegt over onze verwachting van deze gebeurtenis: “Want in deze hoop zijn wij gered.” De opname is een essentieel aspect van onze hoop, de toekomende tijd van het Evangelie.

Voor de nieuwtestamentische heiligen markeert de opname het moment waarop wij het eeuwige leven ten volle ervaren, dat wij erfden op het moment dat wij voor het eerst geloofden. Paulus’ beschrijvingen van Jezus’ verschijning voegen slechts details toe aan Jezus’ belofte van eeuwig leven voor allen die in Hem zouden geloven.

De opname wordt genoemd of er wordt op gezinspeeld in deze andere teksten van het Nieuwe Testament: Filippenzen 3:20-21, Kolossenzen 3:4, 1 Korintiërs 1:7, Titus 2:11-15, Hebreeën 9:28, Jakobus 5:7-8, 1 Petrus 1:3, 1 Johannes 3:2-3, en Openbaring 3:10-11a.

De gebeurtenis die wij de “Opname” noemen is de essentie van onze eeuwige hoop; het is de toekomst van het Evangelie. Het was nooit een bijzaak in de Nieuw Testamentische kerk zoals het vandaag de dag is geworden.

JEZUS VERWEES OOK NAAR DE OPNAME

In Johannes 14:1-3, toen Jezus Zijn discipelen wilde troosten nadat Hij hen had verteld dat Hij hen zou verlaten, verwees Hij naar de gebeurtenis die wij kennen als de Opname.

“Laat uw hart niet verontrust zijn. Gelooft in God, gelooft ook in Mij. In het huis van mijn Vader zijn vele kamers. Als dat niet zo was, zou Ik u dan gezegd hebben dat Ik heenga om u een plaats te bereiden? En indien Ik heenga en u een plaats bereid, zal Ik wederkomen en u tot Mij nemen, opdat gij ook moogt zijn waar Ik ben.”

Het Griekse woord voor “plaats” geeft aan dat Jezus voor ons een fysieke woonplaats voorbereidt in het huis van Zijn Vader. En Jezus belooft ons naar die plaats te brengen. Het is niet ingewikkeld; Jezus komt voor ons om ons mee te nemen naar de plaats die Hij nu voor ons aan het bereiden is.

Denk aan de woorden van Kolossenzen 3:4, “Wanneer Christus, die uw leven is, verschijnt, dan zult ook u met Hem verschijnen in heerlijkheid.”

Wanneer Jezus verschijnt (oftewel de Opname), verschijnen wij “in heerlijkheid” met Hem. We blijven niet op aarde, maar de Heer zal ons oppakken zoals Hij ons belooft in 1 Thessalonicenzen 4:17 en ons meenemen naar de heerlijkheid zoals Hij zegt dat Hij zal doen in Johannes 14:2-3 en Kolossenzen 3:4.

Voorgangers, sommigen zullen het met u oneens zijn en mogelijk uw kerk verlaten bij uw vermelding van de opname. Deze spotters zijn echter degenen die iets niet accepteren wat duidelijk in Gods Woord wordt onderwezen. Begrijp alstublieft dat het zulke mensen zijn die verdeeldheid in uw gemeente veroorzaken (zie Judas 17-20), niet u.

Mensen hebben me vaker een ketter en valse leraar genoemd dan ik me kan herinneren. Maar trouw blijven aan Gods woord is wat telt, niet de mening van anderen.

De eerste stap is om de opname te bespreken als een Bijbelse gebeurtenis die wordt beschreven of waarnaar wordt verwezen in het hele Nieuwe Testament.

Vervolgens zal ik aantonen waarom we kunnen beweren dat de Opname anders is dan de Wederkomst van Jezus. Zij kunnen absoluut niet dezelfde gebeurtenis zijn.

[i] Ed Hindson, Future Glory (Eugene, Oregon: Harvest House Publishers, 2021), p. 14.

Bron: The Rapture Is a Biblical Event — Jonathan Brentner