31 oktober 2022 – door Jonathan Brentner

( )

Twee van de gevaarlijkste mannen ter wereld zijn Klaus Schwab en Yuval Harari, hierboven afgebeeld.

We leven in een tijd als geen ander. We leven in bijbelse tijden.

De stemmen die waarschuwen voor schrijnende voedseltekorten voor 2023, torenhoge energiekosten voor de komende winter, economische rampspoed en dreiging van de Derde Wereldoorlog komen uit de meest uiteenlopende bronnen, maar weinigen letten op. Vladimir Poetin, Zelenskyy, de militaire generaals in de VS en de NAVO-leiders hebben het vaak over een kernoorlog en vuile bommen. Maar nogmaals, de meeste mensen negeren de dreigingen en plannen voor een toekomst waarin niets de status quo zal veranderen of hun aspiraties zal belemmeren.

Globalisten zoals Joe Biden zijn veel meer geïnteresseerd in het vurig promoten van abortus tot het moment van geboorte en het monsterlijke kwaad van transgenderisme voor kinderen dan in het oplossen van het conflict in Oekraïne, wat een groot deel van de wereld dreigt te verzwelgen in een dodelijke oorlog.

We leven in een tijd als geen ander, omdat zo weinig mensen aandacht hebben voor de dodelijke crises die aan onze horizon opdoemen. We leven in bijbelse tijden omdat wat we wereldwijd zien precies is hoe volgens Gods Woord de wereld er vlak voor het begin van de zevenjarige Verdrukking er uitziet. De overeenkomst met de profetie is griezelig, maar weinig gelovigen erkennen dat we inderdaad in tijden leven die duidelijk in de Schrift zijn voorspeld.

Ondanks de gevaarlijke tijden waarin wij leven, weet dat wij als gelovigen een buitengewoon grote hoop bezitten, een overlopende vreugdevolle verwachting van de heerlijkheid die ons wacht bij de verschijning van Jezus.

Laten we enkele praktische aspecten van deze hoop onderzoeken.

VOLHARDEN IN HET GELOOF

Wat stelt ons in staat te volharden in deze gevaarlijke tijden? In Filippenzen 3:20-21 en in 1 Korintiërs 15:51-57 beschrijft Paulus de toekomstige bijbelse gebeurtenis die wij de “Opname” noemen. Dat is het moment waarop Jezus de doden in Christus opricht, ons die leven onvergankelijke lichamen geeft en ons meeneemt naar het huis van zijn Vader in de hemel.

In elke passage vervolgt Paulus zijn bespreking van de Opname met een aanmoediging om te volharden, of stand te houden in ons geloof (Filippenzen 4:1; 1 Korintiërs 15:58). Er is iets in onze verwachting van Jezus’ verschijning dat ons de moed geeft om stand te houden in deze hachelijke tijden.

Het is onze zekere verwachting van glorie die ons in staat stelt om de Heer te dienen, ongeacht de kosten. Het is de erkenning dat de vreugde die voor ons ligt veel zwaarder weegt dan de pijn die in onze toekomst zou kunnen liggen. Is dit niet wat Paulus zo mooi zegt in Romeinen 8:18?

Want ik reken dat het lijden van deze tijd niet te vergelijken is met de heerlijkheid die in ons geopenbaard zal worden.

ELKAAR BEMOEDIGEN MET ONZE HOOP

In 1 Tessalonicenzen 4:13-5:11, een andere passage die het verloop van de gebeurtenissen die wij de “Opname” noemen in detail beschrijft, draagt de apostel ons op “elkaar met deze woorden te bemoedigen” en vervolgens “elkaar aan te moedigen en op te bouwen”.

De bron voor deze wederzijdse bemoediging vloeit voort uit onze aanstaande verwachting Jezus in de lucht te ontmoeten.

Een bijbelse praktijk, of discipline, die in onze tijd hard nodig is, is die van het elkaar troosten met de hoop die we delen in Jezus’ aanstaande verschijning. Het is in deze blijde verwachting, samen met de gelijkgestemde bemoediging, dat we de kracht vinden om te volharden in ons geloof.

Soms wou ik dat ik niet zag wat ik zie. Maar aan de andere kant motiveert het me om te blijven schrijven, zodat ik degenen die wakker zijn voor de gevaren van onze tijd, kan bemoedigen. Mijn verlangen is ook om andere gelovigen wakker te schudden die nog niet inzien hoe de samenkomende tekenen ons vertellen dat de Verdrukking zo dichtbij is, vlak voor onze deur.

Ik heb onlangs drie blogposts geschreven met de bedoeling dat ze als geheel degenen onder ons kunnen bemoedigen die een gebroken hart hebben over de slechtheid, het bedrog en de wetteloosheid van onze wereld. Op een dag zal Jezus de roep van onze ziel beantwoorden en terugkeren als bruidegom om zijn bruid, de gemeente, tot zich te nemen.

WAAROM ZIJN WIJ ZO ZEKER VAN ONZE HOOP OP DE VERSCHIJNING VAN JEZUS?()

Het eerste heeft te maken met onze zekerheid over wat de Bijbel ons openbaart over gebeurtenissen in de eindtijd. In Hebreeën 6:18-19 vinden we deze woorden:

” … opdat wij, die hun toevlucht hebben gezocht, door twee onveranderlijke dingen, waarin God niet kan liegen, een sterke aanmoediging zouden hebben om vast te houden aan de hoop die voor ons gesteld is. Wij hebben deze als een zeker en vast anker van de ziel, een hoop die binnengaat in het binnenste achter het gordijn.”

Onze hoop is ons anker, de zekerheid dat we kunnen vertrouwen op wat de Bijbel zegt over onze glorieuze hoop, houdt stand te midden van de turbulentie van onze tijd vanwege:

  1. Gods beloften<
  2. Gods karakter

HET TOEKOMSTIGE HERSTEL VAN ISRAËL VALIDEERT ONZE HOOP ALS HEILIGEN VAN HET NIEUWE TESTAMENT()

Nadat ik was afgestudeerd aan het Talbot Theological Seminary, werkte ik een jaar voor de Lockman Foundation ter ondersteuning van hun uitputtende concordantie voor de New American Standard Bible. Een jaar lang verdiepte ik me veertig uur per week in de Hebreeuwse en Aramese tekst van het Oude Testament. Later keerde ik terug om een aantal weken in de Griekse tekst van het Nieuwe Testament te werken. Met als resultaat:

  1. Ik kwam weg met een diepe en blijvende liefde voor de woorden van de Schrift.
  2. Het maakte mij immuun voor de leringen van hen die de woorden van de oude profeten vergeestelijken om hun dwalende bewering te staven dat de Heer Israël heeft vervangen door de kerk. De woorden van de Schrift zijn belangrijk.

Onze zekerheid als nieuwtestamentische heiligen berust op de woorden van zowel het Oude als het Nieuwe Testament.

In mijn boek The Triumph of the Redeemed schreef ik het volgende:

“Overweeg dit: Als God Zijn verbonden kan verbreken met zulke oudtestamentische geloofskampioenen als Abraham, Izaäk, Jakob en David, wat zegt dat dan over Zijn beloften met betrekking tot onze verlossing? Als God kan terugkomen op Zijn onvoorwaardelijke beloften aan Israël, die Hij vele malen heeft herhaald in de geschriften van de profeten en in de Psalmen, wat zegt dat dan over onze zekerheid?”

BEMOEDIGING VOOR VERMOEIDE HARTEN()

Als je je overweldigd voelt door onze wereld en ernaar verlangt dat Jezus ingrijpt en je mee naar huis neemt, weet dan dat ik dit artikel speciaal voor jou heb geschreven.

Wachten is nooit gemakkelijk, en we weten niet welk extra lijden ons nog te wachten staat tussen nu en de Opname (hoewel het vandaag zou kunnen gebeuren).

De toorn van de Heer hangt boven onze wereld, vooral Amerika, als een donkere wolk vlak voordat er een hevige storm onder uitbarst. De Heer belooft dat wij de toorn van de dag des Heren niet zullen meemaken, maar we weten niet wat er kan gebeuren voordat Hij verschijnt.

Onze bemoediging komt voort uit de wetenschap dat onze verwachting van Jezus’ terugkeer rotsvast vaststaat; Jezus zal absoluut voor ons komen zoals Hij beloofd heeft, en een ontelbaar aantal tekenen vertellen ons dat we leven in het seizoen van Zijn verschijning.

RESPONS

Als u andere gelovigen kent die herinneringen aan hun glorieuze hoop nodig hebben, stuur deze nieuwsbrief dan aan hen door of deel hem op een andere manier met hen.

Als u de Heer nog nooit hebt aangeroepen voor vergeving van uw zonden, doe dat dan alstublieft voordat het te laat is. In mijn artikel, Jezus is de enige weg naar eeuwig leven, leg ik uit hoe je zeker kunt weten dat je eeuwig leven hebt.

In een recente blogpost, , Jezus is de enige weg naar het eeuwige leven, leg ik uit hoe je kunt weten dat je vergeving voor je zonden vindt in het bloed dat Jezus aan het kruis vergoot toen Hij voor jou stierf. Johannes 3:16 vertelt ons dat het een kwestie is van geloven in Jezus:

Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.

In Johannes 14:6 vertelt Jezus ons dat Hij de enige weg naar het eeuwige leven is:

Ik ben de weg, de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij.

Roep Hem vandaag nog aan, morgen kan het te laat zijn.

Bron: Persevering in a Dangerous World — Jonathan Brentner