8 december 2022 – door Jonathan Brentner()

We kunnen veel leren door te kijken naar vervulde profetie.

Bij Zijn eerste komst vervulde Jezus achtenveertig specifieke profetieën over Zijn geboorte, afkomst, leven, dood, begrafenis en zelfs Zijn opstanding.

Hier volgen enkele van de belangrijkste passages uit het Oude Testament die de details van de eerste komst van de Messias in de wereld nauwkeurig voorspelden:

  1. Micha 5:2: Jezus’ geboorte in Bethlehem.
  2. Jesaja 7:14: Jezus werd geboren uit een maagd.
  3. Jeremia 31:15: Herodes’ moord op kinderen in Bethlehem.
  4. Zacharia 11:12-13: Jezus verraden voor dertig zilverlingen
  5. Psalm 22:16: de doorboring van Jezus’ handen en voeten.
  6. Psalm 22:18: het loten van Jezus’ kleding.
  7. Psalm 16:10: Jezus’ opstanding.

Laten we eens onderzoeken wat deze steekproef van profetische teksten ons vertelt:

WOORDEN DOEN ERTOE

Misschien zeg ik het maar gewoon, maar het is een belangrijk punt. De vervulling van de profetie over Jezus’ eerste komst vertelt ons dat woorden van het grootste belang zijn wanneer God de toekomst in de Schrift openbaart.

Jezus vervulde alle details van het bovenstaande voorbeeld van profetieën, net zoals Hij dat deed met alle achtenveertig profetieën.

Matteüs deed veel moeite om te laten zien hoe Christus voldeed aan de details van wat de oudtestamentische profeten erover schreven. Hij reed bijvoorbeeld niet op een paard of zomaar een ezel Jeruzalem binnen, maar op het “ezelsveulen” zoals Zacharia had voorspeld (Zacharia 9:9; Matteüs 21:2-5).

Degenen die bekend zijn met mijn schrijven weten dat ik het belang benadruk van woorden in de profetische teksten van de Bijbel die betrekking hebben op de eindtijd. Een belangrijke reden om dat te doen komt voort uit het patroon dat we zien bij de teksten die betrekking hebben op Jezus’ eerste komst. Hij vervulde de precieze bewoordingen van al die teksten.

DE PSALMEN BEVATTEN PROFETIE

Aangezien de psalmen verschillende verwijzingen bevatten naar Jezus’ eerste komst, mogen we ook verwachten dat er passages in staan die betrekking hebben op vele aspecten van Zijn tweede komst en heerschappij over de volkeren. En dat is precies wat we in de Psalmen ontdekken.

In de inleiding heb ik drie voorbeelden opgenomen van vervulde profetieën die uit de Psalmen komen. Ik heb dit gedaan omdat velen in de hedendaagse kerk de profetische de waarde ervan verwerpen. Zij doen dit door te leren dat de boeken van de Bijbel, zoals de Psalmen, slechts “verslagen zijn van menselijke ervaringen met God”.

Dat is verkeerd op vele niveaus. Ten eerste spreekt het de woorden van 2 Timoteüs 3:16-17 tegen. Ten tweede vertellen de Psalmen ons veel over de toekomstige heerschappij van Jezus over de volkeren op aarde.

Psalmen 47-48 vertellen over een tijd waarin de Heer over de volken van de wereld zal heersen vanuit een glorieus hersteld Jeruzalem. We vinden deze zelfde profetie in Zacharia 14:9-21.

Psalm 2 spreekt ook over deze tijd waarin Jezus zal heersen in een tijd waarin zonde nog mogelijk is, wat de vervulling ervan plaatst tijdens de duizendjarige heerschappij van Jezus zoals we zien in Openbaring 20:1-10. Dit is de enige tijd waarin de woorden van deze Psalm tot vervulling kunnen komen.

Zij die de woorden van de Psalmen afdoen als slechts verslagen van “menselijke ervaringen met God” vergissen zich niet alleen enorm in hun beoordeling van de Schrift, maar zien ook een overvloed aan onvervulde profetieën over het hoofd die hoop en vreugde ademen in het dagelijks leven van gelovigen.

WE KUNNEN VERTROUWEN OP DE INTEGRITEIT VAN DE SCHRIFT

De vermelding van nauwkeurige vervullingen van profetieën in de Schrift biedt niet alleen een patroon voor hoe wij teksten over de eindtijd moeten beschouwen, maar bevestigt ook de integriteit van de Bijbel.

Mijn vriend Andy kwam tot een reddend geloof in Jezus nadat iemand hem had laten zien hoe nauwkeurig Psalm 22 en andere teksten de kruisiging en het lijden van Jezus voorspelden. De honderd procent geregistreerde vervulling van bijbelse profetieën verifieert de integriteit ervan.

Zij die momenteel uitkijken naar de verschijning van Jezus zijn zich er terdege van bewust hoe de Bijbelse profetie tot leven komt in de wereldgebeurtenissen. Helaas zijn velen dat niet.

Ik geloof dat na de Opname velen tot een reddend geloof zullen komen als zij getuige zijn van de gebeurtenissen op de Dag des Heren en zich de verbazingwekkende nauwkeurigheid van Gods Woord realiseren als het over de toekomst vertelt. Hoewel het voor hen te laat zal zijn om de gevolgen van het leven tijdens de Verdrukking te vermijden, zullen zij het eeuwige leven beërven.

HET TEKEN VAN ONVERVULDE PROFETIE

Wat bedoel ik met het teken van onvervulde profetie?

Het verslag van de precieze vervulling van de Schriften met betrekking tot Jezus’ eerste komst valideert de veelheid van tekenen die we vandaag de dag zien, omdat ze gebaseerd zijn op de interpretatie van Gods Woord op precies dezelfde manier.

Woorden waren belangrijk voor alle tekenen van Jezus’ eerste komst. Ze doen er nu toe, nu we leven in de schaduw van de komende zevenjarige Verdrukking.

De precieze vervulling door Christus van de achtenveertig specifieke profetieën vormt het patroon voor de interpretatie van bijbelse verwijzingen betreffende de opname, de verdrukking, de wederkomst, Gods herstel van een glorieus koninkrijk voor Israël, Jezus’ duizendjarige regering en de eeuwige staat zoals beschreven in Openbaring 21.

In alle gevallen waarin de Bijbel de vervulling van een eerdere profetie vermeldt, komt de uitkomst precies overeen met wat de Heer zei dat er zou gebeuren. We volgen ditzelfde patroon wanneer we bijvoorbeeld het boek Openbaring bestuderen en de huidige fase zien voor wat het over de toekomst onthult.

Waarom zou God een groot aantal voorbeelden geven waarin Hij Zijn Woord letterlijk vervult, als Hij niet van plan was dat wij Zijn voorspellingen over onze heerlijke toekomst op dezelfde manier zouden opvatten?

Ik kan dit niet genoeg benadrukken: Woorden doen er altijd toe wanneer Gods Woord ons de toekomst openbaart. Altijd!

Het patroon van hoe de Bijbel de uitkomst van zijn profetieën vastlegt, is als een gigantisch reclamebord dat ons de weg wijst. Wie van de weg afwijkt om symbolische interpretaties van de Schrift na te streven, bedriegt niet alleen zichzelf, maar brengt ook velen op een dwaalspoor.

Neem daarom deze kersttijd, als u de verhalen over Jezus’ geboorte leest en overdenkt, enkele momenten om u te verheugen in de hoop die zij u bieden.

Het nakomen van de bijbelse beloften over Zijn intrede in de wereld is meer dan veelzeggend. Het vertelt ons dat we erop kunnen rekenen dat de Heer zijn woord aan ons houdt. Hij komt terug, precies zoals Hij zei, om ons te brengen naar de plaats die Hij voor ons bereidt (Johannes 14:1-3).

Maranatha!

Bron: The Sign of Fulfilled Prophecy — Jonathan Brentner