22 september 2022 – door Jonathan Brentner()

Wij leven in het tijd van Jezus’ verschijning om ons te brengen naar de plaats die Hij voor ons voorbereidt. Hij komt misschien niet zo snel voor ons als wij zouden willen, maar de Opname zal plaatsvinden vóór de Verdrukking en alle tekenen vertellen ons dat deze periode van Gods toorn over de aarde heel dichtbij is.

Velen zijn niet klaar voor de wederkomst van de Heer omdat zij voor hun hoop op eeuwig leven op iets anders vertrouwen dan Jezus. Goede werken, religieus gedrag, kerkbezoek, enz. volstaan niet; men kan geen toekomst in de hemel verdienen.

Nu de dag van Jezus’ verschijning nadert, is het van cruciaal belang dat u zeker weet dat u bij Jezus hoort en eeuwig leven bezit.

Ik schrijf ook voor hen die achterblijven na de Opname. Nu de wereld in chaos en duisternis vervalt, vraagt u zich dan misschien af waardoor zoveel mensen plotseling zijn verdwenen en of er nog tijd is om te reageren op de reddende boodschap van het kruis. Ja, die is er!

Weet dat het eeuwige leven in Jezus en in Hem alleen woont. Niemand anders! Dit is nu waar en zal ook het geval zijn nadat Jezus zijn ware gemeente van de aarde heeft verwijderd.

In Johannes 14:6 zei Jezus: “Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij.” Hij alleen is de weg naar de heerlijkheden van de hemel en de eeuwigheid.

De meeste mensen herkennen Johannes 3:16:

“Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.”

Velen begrijpen echter niet de reddende boodschap die in bovenstaande woorden besloten ligt of de exclusieve aard van Gods aanbod van eeuwig leven. Zonder Jezus zullen mensen verloren gaan.

Jezus onderging een gruwelijke en wrede dood aan het kruis omdat er geen andere manier bestond om de straf voor de zonden van een verloren en veroordeelde mensheid te betalen. De betaling voor onze zonden moest komen van een perfect offer; het bloed dat Jezus aan het kruis vergoot als de perfecte God/Mens voldeed aan de eisen van God de Vader voor dat perfecte en rechtvaardige offer.

Drie dagen later stond Jezus op uit de dood om te bewijzen dat Zijn beweringen waar zijn. Later steeg Hij op naar de hemel en op een dag zal Hij zeer spoedig terugkeren voor ons, Zijn ware kerk.

Al deze dingen vormen de essentie van het Evangelie. Laten we het goede nieuws van onze verlossing verder onderzoeken in termen van verleden, heden en toekomst.

EVANGELIE IN HET VERLEDEN: “HET IS VOLBRACHT!”()

Vlak voordat Jezus aan het kruis stierf, sprak Hij deze woorden: “Het is volbracht” (Johannes 19:30). Met deze woorden gaf de Heer aan dat Hij de schuld voor onze zonden had betaald. Hij stierf in onze plaats aan het kruis, zodat wij niet langer de schuld voor onze zonden zouden dragen. Hij voltooide onze verlossing.

Dit betekent echter niet dat God automatisch alle mensen hun zonden vergeeft. Eeuwig leven komt alleen toe aan hen die in geloof reageren op de reddende boodschap van het kruis. Efeziërs 2:8-10 zegt:

Want uit genade bent u gered door het geloof. En dit is niet uw eigen werk; het is een gave van God, niet uit werken, zodat niemand zich kan beroemen. Want wij zijn zijn werk, in Christus Jezus geschapen tot goede werken, die God tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen.

Merk op dat onze redding geheel uit genade is; zelfs ons geloof om de reddende boodschap van Jezus te geloven komt als een geschenk van God. We hebben geen reden om ons te beroemen, want het is allemaal genade en barmhartigheid van God.

Wat gebeurt er als we ons geloof in Jezus stellen?

Ten eerste doet de Heilige Geest een verbazingwekkend werk in ons, dat wij “wedergeboorte” noemen. Misschien ervaar je op dat moment niets, maar weet dat dit gebeurt in iedereen die in geloof reageert op de boodschap van het kruis. Titus 3:4-7 beschrijft de nieuwe geboorte op deze manier:

Maar toen de goedheid en liefdevolle goedheid van God, onze Heiland, verscheen, heeft Hij ons gered, niet vanwege door ons verrichte werken in gerechtigheid, maar naar zijn eigen barmhartigheid, door het bad der wedergeboorte en vernieuwing van de Heilige Geest, die Hij rijkelijk over ons heeft uitgestort door Jezus Christus, onze Heiland, opdat wij, gerechtvaardigd door zijn genade, erfgenamen zouden worden naar de hoop van het eeuwige leven.

In bovenstaande passage verwijst Paulus naar iets anders dat gebeurt op het moment van onze intrede in Gods koninkrijk: God rechtvaardigt ons.

In Romeinen 5:1 schrijft Paulus:

Omdat wij door het geloof gerechtvaardigd zijn, hebben wij vrede met God door onze Heer Jezus Christus.

In de tijd van de apostel was het Griekse woord voor “rechtvaardiging” een juridische term. Stel je een rechtszaal voor met een rechter die het bewijs voor hem overdenkt. Dan verklaart hij de beschuldigde, die in zijn aanwezigheid staat, “niet schuldig” en bevrijdt hem daarmee van alle aanklachten tegen hem.

Voor gelovigen bekijkt God ons hele leven op het moment van onze verlossing en verklaart Hij ons op verbazingwekkende wijze rechtvaardig, alleen vanwege het bloed dat Jezus aan het kruis vergoot. Hij stierf in onze plaats en absorbeerde zo Gods toorn voor onze zonden, zodat Hij ons voor altijd “niet schuldig” kon verklaren aan al onze zonden.

Weet dat er absoluut niets is dat Gods vonnis van “niet schuldig” over ons leven ongedaan kan maken. Er is geen enkele toekomstige gedachte of handeling waarvan God niet op de hoogte was toen Hij Jezus’ bloed op onze rekening toepaste en ons rechtvaardig verklaarde in Zijn ogen (zie ook 2 Korintiërs 5:21).

Onze rechtvaardiging garandeert onze verheerlijking in de hemel (zie Romeinen 8:30-38).

HET HEDEN VAN HET EVANGELIE: EEN GELOOFSWANDEL()

Aan het eind van Romeinen 1:17 zei de apostel Paulus: “de rechtvaardige zal door het geloof leven.” Zij die God rechtvaardig heeft verklaard, d.w.z. gerechtvaardigd, wandelen door geloof.

Kolossenzen 2:6 zegt: “Zoals u Christus Jezus, de Heer, hebt ontvangen, zo wandelt u in Hem.” Wij ontvangen eeuwig leven wanneer wij ons vertrouwen op Hem stellen, en daarna wandelen wij op dezelfde wijze met de Heiland.

2 Korintiërs 5:17 zegt dit over de verandering die de Heilige Geest in ons werkt op het moment van onze verlossing:

Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping. Het oude is voorbijgegaan, zie, het nieuwe is gekomen.

De Heer verandert ons van binnenuit. Zodra de verandering begint, hebben we macht over de aanwezigheid van de zonde in ons leven, maar het is een levenslange groei terwijl we leren Hem te vertrouwen en te groeien in onze liefde voor Hem.

We voelen misschien niet altijd de Geest in ons werken, maar als we terugkijken beseffen we dat onze verlangens zijn veranderd en dat we heel anders zijn dan de wereld om ons heen.

Merk op dat in Efeziërs 2:8-10 de goede werken gebeuren nadat Jezus ons heeft gered. Ze zijn iets wat Jezus in ons schept en van tevoren voor ons voorbereidt.

Waar u ook bent op uw reis met de Heiland, het is goed om te mediteren over Efeziërs 1:3-14 in de wetenschap dat elk woord uw positie in Christus beschrijft. Wij dienen de Heer als geliefde heiligen, voor altijd veilig in Jezus.

Als u dit leest na de Opname, is het essentieel dat u zich verdiept in de woorden van de Schrift, met name het Evangelie van Johannes en de brieven van Paulus, te beginnen met Kolossenzen en Filippenzen. Vraag de Heer om begrip van wat u leest, en zijn Geest zal u leiden.

DE TOEKOMST VAN HET EVANGELIE: ONTMOETING MET JEZUS IN DE LUCHT()

Het evangelie spreekt over onze toekomst in de eeuwigheid. Voor gelovigen zal die beginnen met de ontmoeting met Jezus in de lucht, zoals beschreven in 1 Thessalonicenzen 4:13-17. De Opname is wat Paulus in Titus 2:11-13 onze “gezegende hoop” noemt:

>”Want de genade van God is verschenen, die redding brengt voor alle mensen, en ons opleidt om af te zien van goddeloosheid en wereldse hartstochten, en om zelfbeheerst, oprecht en godvruchtig te leven in deze tijd, in afwachting van onze gezegende hoop, de verschijning van de heerlijkheid van onze grote God en Heiland Jezus Christus.” (mijn nadruk)

Een andere plaats in de Schrift waar we een nauw verband zien tussen Jezus’ verschijning (de Opname) en de hoop waarin Jezus redt, is in Romeinen 8:23-24a:

“En niet alleen de schepping, maar ook wijzelf, die de eerstelingen van de Geest hebben, kreunen innerlijk, terwijl wij reikhalzend uitzien naar de aanneming tot zonen, de verlossing van ons lichaam. Want in deze hoop zijn wij gered.”

De “verlossing van ons lichaam” vindt plaats bij de Opname van de gemeente (1 Tessalonicenzen 4:13-17 en 1 Korintiërs 15:50-54). Merk op dat de apostel zegt dat “in deze hoop zijn wij gered”. De heiligen van het Nieuwe Testament scheidden de opname niet van het evangelie, zoals tegenwoordig gebruikelijk is.

De verschijning van Jezus om de Zijnen mee te nemen naar de plaats die Hij voor ons voorbereidt, was een essentieel onderdeel van de evangelieboodschap die de apostelen in de nieuwtestamentische tijd verkondigden.

De Bijbel vertelt ons dat een grote schare mensen na de Opname tot geloof in Jezus zal komen. Hoewel de antichrist en zijn volgelingen de meesten die dat doen zullen doden, zullen zij na Jezus’ wederkomst nieuwe verheerlijkte lichamen ontvangen wanneer Hij hen uit de dood doet opstaan (Openbaring 20:1-4).

Het is echter veel beter dat u in geloof reageert op de boodschap van het Evangelie voordat Jezus verschijnt.

JEZUS IS DE ENIGE WEG NAAR HET EEUWIGE LEVEN

Ik houd van de eenvoud van de woorden van de apostel Johannes in 1 Johannes 5:11-12:

“En dit is het getuigenis, dat God ons eeuwig leven heeft gegeven, en dit leven is in zijn Zoon. Wie de Zoon heeft, heeft het leven; wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet”.

Jezus, zoals geopenbaard op de bladzijden van de Schrift, is de enige weg naar het eeuwige leven. Zij die Hem leren kennen als hun Verlosser hebben een glorieuze toekomst voor zich, te beginnen met de Opname en het ontvangen van verheerlijkte lichamen. De Heer is het Leven voor hen die Hem kennen als hun Verlosser. Dit is de boodschap van het Evangelie, verleden, heden en toekomst.

Als u dat nog niet hebt gedaan, stel dan uw vertrouwen in Jezus voor de vergeving van uw zonden. Romeinen 10:13 zegt:

“Want iedereen die de naam van de Heer aanroept, zal gered worden.”

De eeuwigheid staat op het spel, treuzel niet. En u wilt niet geconfronteerd worden met de verschrikkingen van de “Dag des Heren” die kort na de Opname zal plaatsvinden.

Bron: Jesus Is the Path to Eternal Life — Jonathan Brentner