20 april 2023 – door Jonathan Brentner()

Van de lagere school herinner ik me dat ik dagelijks de belofte van trouw aan de Amerikaanse vlag opzegde. Tijdens mijn tijd aan de John Brown University in het begin van de jaren 1970 was patriottisme een kwaliteit die de leiders van de universiteit bevorderden. Er was een gevoel van trots om Amerikaan te zijn.

Tegenwoordig leven we in een heel andere wereld. De leiders van de VS kleineren trouw aan de vlag en beschouwen degenen die Amerika op de eerste plaats willen zetten als fascisten.

Ik wil hier echter niet schrijven over wat er in de VS gebeurt, maar de vele voordelen verkennen van een ander burgerschap.

In Filippenzen 3:20 schrijft Paulus: “Maar ons burgerschap is in de hemel, en van daaruit verwachten wij een Verlosser, de Heer Jezus Christus.” Het woord voor “burgerschap” is politeuma; het duidt ook op gemeenschap; ons woord “politiek” is ervan afgeleid. Volgens schrijver John Walvoord verzekert het woord de christen “dat, in tegenstelling tot degenen die zojuist zijn aangeklaagd, zijn werkelijke thuis in de hemel is en dat hij slechts tijdelijk verbonden is met deze wereld, haar regeringen en haar problemen.[1]

De inwoners van Filippi in de eerste eeuw na Christus begrepen de waarde en betekenis van burgerschap. Als Romeinse kolonie genoten zij veel van de privileges daarvan. Zij begrepen wat het betekende om loyaliteit te tonen aan een verre stad.

De woorden van Filippenzen 3:20 zouden de aandacht van Paulus’ lezers hebben getrokken en hen veel bemoediging hebben gebracht. Ze kunnen hetzelfde doen voor ons, vanwege ons hemels burgerschap:

HET BETEKENT LEVEN VOOR DE EEUWIGHEID TEGENOVER DE DINGEN VAN DEZE WERELD.

Net voordat hij de Filippenzen herinnert aan hun hemels burgerschap, waarschuwt de apostel hen voor hen die leven voor de dingen van deze wereld. In de verzen 17-19 schrijft hij:

Broeders, doe mij na en houd uw ogen gericht op hen die wandelen naar het voorbeeld dat u in ons hebt. Want velen, van wie ik u vaak heb verteld en nu zelfs met tranen vertel, wandelen als vijanden van het kruis van Christus. Hun einde is het verderf, hun god is hun buik, en zij roemen in hun schande, met hun gedachten gericht op aardse dingen.

Paulus was net klaar met hen te vertellen over zijn vooruitziende blik naar “het doel om de prijs van de opwaartse roeping van God in Christus Jezus” (3:14). Ik geloof dat wat Paulus specificeert als de “prijs van de opname” de verschijning van Jezus is. Dat is de tijd dat de Heer ons ophaalt om Hem “in de lucht” te ontmoeten (1 Thessalonicenzen 4:17).

De apostel wilde dat zijn lezers, en wij, zijn passie voor de dingen hierboven zouden kopiëren in plaats van die welke uitsluitend gericht zijn op het bevredigen van aardse verlangens.

Ons hemels burgerschap betekent dat onze eerste trouw aan Jezus toebehoort en dat wij voor Hem leven in plaats van al onze inspanningen te richten op het verkrijgen van wat de wereld biedt.

HET LEIDT TOT EEN REIKHALZEND UITZIEN NAAR JEZUS’ VERSCHIJNING

Hemels burgerschap leidt niet tot een vaag begrip van de eeuwigheid, maar tot een reikhalzend uitzien naar Jezus’ verschijning. In Filippenzen 3:20 wijst het Griekse woord voor “wachten” op een “intense verwachting” of een “opgewonden verwachting” van een toekomstige gebeurtenis.[2]

Lucas gebruikte ditzelfde Griekse woord voor “wachten” in Handelingen 17:16 om Paulus’ rusteloze “wachten” in Athene te beschrijven totdat Silas en Timoteüs zich weer bij hem zouden voegen. Na de pijnlijke ervaringen van de apostel in Filippi, Thessaloniki en Berea, weten we dat hij nauwlettend toezag en sterk verlangde naar een hereniging met zijn medearbeiders.

Aangezien wij burgers van de hemel zijn, is het logisch dat wij ernaar verlangen dat Jezus ons komt halen.

In mijn tijd als financieel analist reisde ik vaak voor zaken naar Washington DC. Tijdens de avonduren vond ik het heerlijk om de bezienswaardigheden van de stad te verkennen. Ik keek altijd uit naar mijn reizen naar de hoofdstad van mijn land.

Illustreert dat niet hoe wij ons moeten voelen in het vooruitzicht van de reis naar de glorieuze stad hierboven die wij de hemel noemen? Daar bereidt Jezus een speciale plaats voor, een thuis, voor allen die Hem kennen als hun Verlosser (Johannes 14:1-3).

Paulus combineert de opwinding van het verlangen naar de verschijning van Jezus om ons mee naar huis te nemen met het feit van ons hemels burgerschap. De fascinatie voor onze toekomstige woonplaats doet ons natuurlijk verlangen naar de tijd dat Jezus ons daarheen zal brengen.

HET BEVESTIGT ONZE HOOP OP HET ONTVANGEN VAN VERHEERLIJKTE LICHAMEN

Niet alleen vergemakkelijkt het onze hoopvolle verwachting van de Opname, maar ons hemels burgerschap bevestigt onze hoop op het ontvangen van onvergankelijke lichamen. We zien dit verband in Filippenzen 3:21 waar Paulus een heel belangrijk aspect onthult van wat Jezus zal doen bij zijn verschijning:

Die ons nederig lichaam zal veranderen in een lichaam gelijk aan zijn heerlijk lichaam, door de kracht die Hem zelfs in staat stelt alle dingen aan Zichzelf te onderwerpen.

Dit is onze “gezegende hoop”; het is een essentieel aspect van het Evangelie. In 1 Korintiërs 15:50-53 legt Paulus uit waarom onze ontvangst van verheerlijkte lichamen moet plaatsvinden bij de Opname:

Ik zeg u dit, broeders: vlees en bloed kunnen het koninkrijk Gods niet beërven, noch kan het vergankelijke het onvergankelijke beërven. Ziet! Ik vertel u een mysterie. We zullen niet allemaal slapen, maar we zullen allemaal veranderen, in een ogenblik, in het knipperen van een oog, bij de laatste bazuin. Want de bazuin zal klinken, en de doden zullen onvergankelijk worden opgewekt, en wij zullen worden veranderd. Want dit vergankelijke lichaam moet het onvergankelijke aandoen, en dit sterfelijke lichaam moet onsterfelijkheid aandoen.

Als nieuwtestamentische heiligen behoren wij reeds tot Gods koninkrijk (Kolossenzen 1:13-14). Maar, zoals de apostel hierboven uitlegt, om Zijn koninkrijk volledig te beërven en met Hem te regeren in het Millennium, moet Hij ons onsterfelijke en verheerlijkte lichamen geven. In 1 Korintiërs 15:47-49 schrijft Paulus over het dragen van “het beeld van de man uit de hemel”. In de volgende verzen legt hij uit hoe dat gebeurt.

Burgers van de hemel zijn dat bevestigt onze verwachting van de dag waarop Jezus “ons nederig lichaam zal veranderen om aan zijn heerlijk lichaam te gelijken.” Filippenzen 3:20-21 en 1 Korintiërs 15:50-53 behoren tot de meest troostrijke passages in de Bijbel. Wanneer de Opname plaatsvindt, zal de Heer ons lichamen geven als het Zijne en zullen wij voor eeuwig leven en nooit meer ziekte, zwakheden, pijn, lijden, de gevolgen van het ouder worden of de dood ervaren.

Dit is de “gezegende hoop” die besloten ligt in de boodschap van het Evangelie. Dat is wat het betekent om burgers van de hemel te zijn. Ik ben het meer dan een beetje beu om de verlossende boodschap van het kruis te horen uitleggen zonder ook maar één keer te spreken over eeuwig leven of de hemel. Wat heb je aan vergeving van zonden als het alleen voor dit leven geldt? De populaire zoeker-vriendelijke versie van het christendom negeert alles over ons hemels burgerschap en verheerlijkt ten onrechte de kerk als Gods koninkrijk op aarde.

HET HELPT ONS STAND TE HOUDEN IN GEVAARLIJKE TIJDEN

Na Filippenzen 3:21 volgt een zeer ongelukkige hoofdstukbreuk. Ik denk dat Paulus het nog steeds over de Opname van de kerk heeft als hij deze woorden in 4:1 schrijft:

Daarom, mijn broeders, die ik liefheb en naar wie ik verlang, mijn vreugde en kroon, houd zo stand in de Heer, mijn geliefde.

Ziet u, er is een sterk verband tussen ons hemels burgerschap, samen met onze hoop op Jezus’ verschijning die dat met zich meebrengt, en onze standvastigheid in gevaarlijke tijden.

Als nieuwtestamentische heiligen leven we in een tijd waarin we zoveel meer nodig hebben dan een vluchtige of vage vermelding van het eeuwige leven. De vijandigheid jegens ons neemt schrikbarend toe en zal alleen maar erger worden.

Toen ik begin jaren zeventig profetie studeerde, leek het mij dat de maatschappij, in ieder geval in de VS, aanzienlijk moest veranderen om de moord op gelovigen en Joden, die volgens de Bijbel tijdens de zevenjarige Verdrukking zal plaatsvinden, te kunnen aanvaarden. De dag waarover ik mij vijftig jaar geleden afvroeg is echter aangebroken; we zijn zelfs in Amerika op die plaats.

Beroemdheden vergelijken christenen openlijk met degenen die massaal vrouwen en kinderen vermoorden, en niemand in de reguliere media maakt daar bezwaar tegen. Ik heb transgenders horen zeggen dat iedereen die tegen hun levensstijl is, oftewel gelovigen in Gods Woord, moet worden gedood en ik hoor geen krachtige weerwoorden. Het groeiende aantal massale schietpartijen laat zien dat velen geen bedenkingen hebben bij het doden van onschuldige mensen.

Ik zou niet kunnen omgaan met wat ik in de wereld zie gebeuren zonder de verzekeringen van de Schrift die door Bijbelse profetie wordt geopenbaard. De extreme slechtheid, wetteloosheid, geweld en misleiding in onze wereld zijn allemaal dingen waarvan de Bijbel zegt dat ze in de laatste dagen zullen gebeuren. Gods Woord verzekert ons echter ook dat de Heer met al deze dingen zal afrekenen nadat Hij ons veilig naar het huis van Zijn Vader in de hemel heeft gebracht.

De wetenschap dat ik al een burger van de hemel ben, maakt mijn dagen gezond terwijl ik wacht op wat ik niet zie, de verschijning van Jezus om mij mee naar huis te nemen. Er is zo’n onuitsprekelijke troost en bemoediging in de wetenschap dat deze wereld niet mijn thuis is; ik behoor tot een ander rijk. Gods koninkrijk komt naar de aarde en wanneer dat gebeurt, zullen wij met Jezus regeren met onsterfelijke en verheerlijkte lichamen.

Hoe kunnen we met zo’n hoop niet reikhalzend uitzien naar de verschijning van Jezus? Ik weet dat velen zich benauwd voelen vanwege het lange wachten, maar weet dat het zeker komt. De Opname zal plaatsvinden; verlies de moed niet.

Predikanten die weigeren te preken over bijbelse profetie en/of de bijbelse leer over de Opname ontkennen, bewijzen degenen die de Heer onder hun hoede heeft een slechte dienst. Zij ontzeggen hun een grote bron van bemoediging die voortkomt uit het begrijpen van ons hemels burgerschap.


[1] John F. Walvoord, Filippenzen, (Chicago: Moody Press, 1971), p. 97.

[2] Colin Brown, ed., Dictionary of New Testament Theology Vol. 2, (Grand Rapids, MI: Zondervan, 1969) p. 244.

Bron: The Importance of Our Heavenly Citizenship — Jonathan Brentner