Jonathan Brentner – 11 september 2023

( )

De stad Jeruzalem vanaf de Olijfberg.

We weten allemaal van de tijd dat “Jezus huilde” bij het graf van zijn vriend Lazarus (Johannes 11:35). Maar weet je dat de aanblik van Jeruzalem Hem ook aan het huilen bracht? Lucas 19:41-44 vertelt over Zijn geweeklaag over Jeruzalem toen Hij de stad naderde tijdens Zijn triomftocht:

“En toen Hij naderde en de stad zag, weende Hij erover en zei: ‘Had u, zelfs u, op deze dag maar geweten wat vrede brengt! Maar nu zijn ze voor jullie ogen verborgen. Want de dagen zullen over u komen, waarop uw vijanden een barricade om u heen zullen opwerpen en u zullen omsingelen en u aan alle kanten zullen insluiten en u tot de grond toe zullen afbreken, u en uw kinderen in uw binnenste. En zij zullen in u geen steen op de andere laten liggen, omdat u de tijd van uw bezoeking niet hebt gekend.”

Eerder had Jezus de Farizeeën, Sadduceeën en een Joodse menigte berispt voor het niet herkennen van de tekenen dat hun Messias onder hen stond (Matteüs 16:1-4; Lucas 12:54-56). Toen Jezus Jeruzalem nog een keer zag, huilde Hij omdat Hij wist welke ramp de stad en haar inwoners zou overkomen omdat zij Hem niet als de Christus herkenden.

Later, in de week voorafgaand aan Zijn kruisiging, uitte Jezus opnieuw verdriet over het lot van de stad waar Hij zo van hield:

“O Jeruzalem, Jeruzalem, de stad die de profeten doodt en stenigt wie tot haar gezonden worden! Hoe vaak had Ik uw kinderen willen verzamelen zoals een hen haar kroost verzamelt onder haar vleugels, maar u was niet gewillig! Zie, uw huis is u verlaten. Want Ik zeg u: u zult Mij niet weerzien, totdat u zegt: ‘Gezegend is hij die komt in de naam van de Heer.'” (Matteüs 23:37-39)

De Bijbel zegt: “Want het getuigenis van Jezus is de geest der profetie” (Openbaring 19:10). Deze twee klaagzangen onthullen veel over de passie van de Heiland; Hij is het hart van de Bijbelse profetie.

JEZUS HOUDT VAN JERUZALEM

Jezus’ uitingen van verdriet over Jeruzalem onthullen de grote liefde van God de Vader voor de stad, die Hij duidelijk deelde. Psalm 87 staat bol van Zijn genegenheid voor Sion, een heuvel in Jeruzalem die vaak als referentie voor de stad wordt gebruikt.

“Op de heilige berg staat de stad die hij stichtte;

de Heer houdt van de poorten van Sion

meer dan alle woonplaatsen van Jakob.

Glorieus wordt over u gesproken,

O stad van God.” (Psalm 87:1-3)

Psalm 48:1-8 beschrijft een toekomstige tijd waarin de Heer Jezus zal regeren vanaf de berg Sion, die tijdens de duizendjarige heerschappij van Jezus (Openbaring 20:1-10) verhoogd zal zijn en een indrukwekkend uitzicht over de stad zal bieden. Psalm 110 is een andere Psalm die profeteert over de Dag des Heren waarin de Heer vanuit Sion of Jeruzalem over de volken op aarde zal heersen.

De Psalmen onthullen het hart van God en geven zo ook inzicht in het hart van de Heiland.

In de eeuwigheid zal de Heer de stad van Zijn eeuwige woonplaats het “Nieuwe Jeruzalem” noemen. Spreekt dit niet ook over Zijn grote liefde voor de stad en haar inwoners?

JEZUS ZAL TERUGKEREN NAAR EEN BEROUWVOL ISRAËL

De laatste zin van Matteüs 23:39 komt overeen met veel profetieën uit het Oude Testament over een toekomstig herstel van een koninkrijk voor Israël. Er zal een tijd komen waarin een berouwvol Israël Jezus zal begroeten met de woorden: “Gezegend is hij die komt in de naam van de Heer.”

Hoewel Jezus de verwoesting van Jeruzalem in 70 na Christus en een lange tijd van verlatenheid voor de stad voorzag, voorspelde Hij ook dat er een tijd zou komen waarin Israël zijn Koning niet zou afwijzen, maar Hem juist vreugdevol zou begroeten met de zegen van Psalm 118:26.

We weten dat de mensen van Israël op een dag hun verkeerde afwijzing van de Messias zullen erkennen en zich met veel geween zullen bekeren (zie Zacharia 12:10-13:1). Het zijn deze Joden, die de Verdrukkingsperiode hebben overleefd, die de komst van Jezus vreugdevol zullen verwelkomen en een glorieus hersteld koninkrijk zullen ontvangen.

Het huidige Israël is voornamelijk een seculiere en goddeloze natie, hoewel er veel vrome volgelingen van het Jodendom en heiligen uit het Nieuwe Testament wonen. Op een moment dat in de toekomst moet liggen, voorspelde Jezus dat de mensen van Jeruzalem Hem zullen begroeten met de woorden: “Gezegend is hij die komt in de naam van de Heer.”

Jezus voorspelde dat de mensen van Jeruzalem Hem op een dag als hun Messias zullen omarmen. Hoewel Hij bedroefd was over het toekomstige lot van de mensen, vond Zijn hart troost in de profetische woorden van Psalm 118, die sprak over een veel betere dag voor Israël.

JEZUS VERLANGT DAT WE DE TEKENEN VAN ZIJN WEDERKOMST HERKENNEN

Net zoals God aan de profeten van het Oude Testament vele tekenen gaf waaraan Israël hun Messias kon herkennen toen Hij voor het eerst op aarde verscheen, zo hebben wij een overvloed aan tekenen over de eindtijd die ons door de Schrift heen worden gegeven.

Is het niet logisch dat de Heer wil dat wij ons bewust zijn van de tekenen van Zijn wederkomst, net zoals Hij wilde dat de Israëlieten van Zijn tijd Hem als hun Messias herkenden? Degene die ons opdraagt om op Zijn wederkomst te letten, heeft vele tekenen geplaatst die Zijn komst aankondigen met de bedoeling dat ze ons zouden vertellen dat we in de laatste dagen leven.

We hebben een groot aantal profetieën over de snel naderende Verdrukkingsperiode die ons waarschuwen voor de nabijheid ervan. De voorlopers van deze tijd zijn zo duidelijk zichtbaar dat ik me vaak afvraag: “Hoe kan het dat degenen die de Bijbel kennen ze niet zien? Hoe is dat zelfs maar mogelijk?”

JEZUS BETREURT DE STILTE OVER ZIJN VERSCHIJNING

Doet de huidige stilte in de meeste kerken over Bijbelse profetie en de tekenen van de naderende Verdrukking de Heiland verdriet? Ik geloof van wel.

Terwijl de Verdrukking voor de wereld opdoemt, horen veel heiligen nooit over de tekenen van de laatste dagen. Als gevolg daarvan plannen ze alsof ze nog tientallen jaren normaal leven voor zich hebben. Sommigen verwerpen bijbelse profetie omdat ze niet geloven wat de Bijbel over hun toekomst zegt of omdat ze er misschien een hekel aan hebben dat de Bijbel zich ermee bemoeit. Weer anderen hebben een herder nodig om hen te leiden naar de glorieuze waarheden van hun toekomst.

Jezus verlangt ernaar dat alle heiligen van het Nieuwe Testament de tekenen van de tijd herkennen en vol verwachting uitkijken naar Zijn verschijning (Matteüs 2436-44; Lucas 21:25-35). Ik ben er absoluut van overtuigd dat de stilte van vandaag over de spoedige verschijning van Jezus onze Heiland verdriet doet. Hij verlangt ernaar dat Zijn bruid haar hoop op Hem vestigt en betreurt de stilte in veel Bijbelgelovige kerken vandaag de dag.

JEZUS IS DE REDEN

JD Farag benadrukte tijdens zijn profetie-update van 3 september 2023 de noodzaak om Jezus in alles op de eerste plaats te zetten. Hij bekritiseerde kerken die zichzelf tot prioriteit maken in plaats van de Heiland en benadrukte de prioriteit van de Heiland in alles.

Bijbelprofetie gaat niet alleen over het herkennen van de tekenen en mensen wijzen op het late uur waarin we leven, hoewel deze dingen van vitaal belang zijn. De primaire focus moet Jezus zijn en de vurige verwachting van Zijn verschijning (Filippenzen 3:20-21).

Onze “gezegende hoop” is niet zomaar een gebeurtenis, hoe glorieus en spectaculair die ook zal zijn, maar het is vooral “de verschijning van de heerlijkheid van onze grote God en Heiland Jezus Christus” (Titus 2:14).

Jezus’ weende lang geleden voor het volk van Israël omdat zij het niet herkenden dat hun Messias onder hen wandelde. Voelt Hij niet een soortgelijk verdriet wanneer voorgangers en gelovigen de Bijbelse profetie aan de kant schuiven en hun hoop vestigen op aardse aspiraties? Ik geloof van wel.

Kerkelijke programma’s en groei kunnen nooit de leegte in de harten van gelovigen goedmaken die zo wanhopig herders nodig hebben die hen op Jezus wijzen als zowel hun Redder als hun enige hoop in een wereld vol dodelijke gevaren.

Helaas hebben veel voorgangers het vandaag de dag nooit over de blijde verwachting van de ontmoeting met Jezus in de lucht met onsterfelijke en onkreukbare lichamen (1 Korintiërs 15:47-54; Filippenzen 3:20-21; 1 Tessalonicenzen 4:13-17). Deze waarheden zijn fundamenteel voor ons geloof en iets wat de heiligen van vandaag zo wanhopig nodig hebben om te horen. Het is een ernstige vergissing om ze te negeren of naar een minder belangrijke plaats te verwijzen, omdat dit de glorie die Jezus’ naam toekomt vermindert.

Predikanten die de tekenen van de snel naderende verdrukking herkennen en zo de heiligen herinneren aan Jezus’ naderende verschijning weerspiegelen werkelijk het hart van Jezus.

Ik ben al vijftig jaar een student van Bijbelprofetie en ik ben ervan overtuigd dat Jezus het meest tot zijn recht komt in kerken waar de voorgangers vrijmoedig onze hoop op Jezus’ spoedige verschijning opnemen in hun verkondiging van het evangelie en in de uiteenzetting van Gods Woord.

Ik geef een gedetailleerde verdediging van het standpunt van de Pre-verdrukking in: The Triumph of the Redeemed:An Eternal Perspective that Calms Our Fears in Perilous Times. Aan de hand van een overvloed aan citaten toon ik aan dat het geloof in een duizendjarige heerschappij van Jezus de kerk domineerde gedurende haar eerste driehonderd jaar. De historische kijk op het millennium is een letterlijke kijk op Openbaring 20:1-10 die het tussen de Verdrukking en de eeuwige staat plaatst.

Bron: Jesus Is The Heart of Prophecy — Jonathan Brentner